Uutiset Juha Kivinen

Valiokunnan lausunto Kinnulan kunnanjohtajan luottamuksesta

Kinnulan kunnanvaltuusto käsittelee tiistaina 22. lokakuuta kunnanjohtaja Juha Urpilaisen erottamista tai siirtämistä muihin tehtäviin. Julkaisemme erottamista valmistelleen tilapäisen valiokunnan loppulausunnon.

Kuntalain 22 §:n mukaisen tilapäisen valiokunnan (Kvalt 26.9.2013 § 57) loppulausunto kunnanjohtaja Juha Urpilaisen nauttimasta luottamuksesta

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2013 § 57 asettanut keskuudestaan kuntalain 22 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtaja Juha Urpilaisen irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin luottamuksen menettämisen vuoksi. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut viisi kertaa (2.10., 3.10., 9.10., 14.10. ja 17.10.2013) ja tekemässään selvitystyössä koonnut seikat, joihin kunnanjohtaja Juha Urpilaisen luottamuksen menettäminen perustuu. Tilapäisen valiokunnan suorittaman selvitystyön menettämisen perusteet on kirjattu käsillä olevaan valiokunnan loppulausuntoon.

Tilapäisen valiokunnan suorittaman selvitystyön perusteella kunnanjohtaja Juha Urpilaisen nauttiman luottamuksen menetys perustuu:

1. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan välisen luottamuksen vakavaan puutteeseen. Luottamus on kunnanhallituksen taholta kunnanjohtajaa kohtaan laskenut huomattavasti jo vuosina 2009–2012 toimineiden kunnanhallitusten aikana:

– Valiokunta näkee, että kunnanjohtaja Urpilaisen epätasaisesti jakama huomio eri puoluejärjestöille ei ole edistänyt kunnallispolitiikassa vaadittavaa konsensushenkeä.

– PV-Putkitus Oy:n vuokra-asioiden kohdalla kunnanhallitukselle ei vuosina 2011-2012 tuotu riittävästi tietoa yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta. Kunnanhallituksella ei ollut riittävästi tietoa päätöksentekoa varten, mikä on vaikuttanut kunnanhallituksen otto-oikeuden käyttämisharkintaan. Vuonna 2012 toiminut kunnanhallitus on todennut 13.6.2013 päivätyssä kuntalain 75.3 §:n mukaisessa selityksessään tarkastuslautakunnalle mm. seuraavaa:

”Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallitus pyysi useaan otteeseen tietoja PV-Putkituksen vuokranmaksujen ajantasaisuudesta ja yrityksen taloustilanteesta. Kunnanjohtaja toistuvasti vetosi yrityssalaisuuteen, eikä antanut kyseisiä tietoja riittävästi. Lisäksi kunnanjohtaja on tietoisesti antanut kunnanhallitukselle paikkaansa pitämättömiä tietoja koskien PV-Putkitusta.”

– Valiokunta yhtyy vuoden 2012 kunnanhallituksen näkemykseen (13.6.2013), jonka mukaan kunnanjohtaja vastusti ja jarrutti kunnan hallinnon sisäisen tarkastuksen suorittamista. Kunnanhallituskäsittelyä vaikeutettiin moneen otteeseen epäasiallisilla tavoilla. Kunnanjohtaja mm. antoi useasti virheellisiä ja puutteellisia tietoja luottamushenkilöille kunnanhallituksen kokouksissa. Kunnanjohtajan tulee kunnan ylimpänä viranhaltijana ja kunnanhallituksen esittelijänä viime kädessä vastata, kunnanhallituksen alaisuudessa, kunnan sisäisen valvonnan toimivuudesta.

2. Sisäisen tarkastuksen raportin perusteella ilmi tulleisiin asioihin:

– Puutteet kunnan sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamisessa operatiivisella tasolla, jotka ovat tulleet esille mm. BDO:n sisäisen tarkastuksen raportin (18.1.2013) yhteydessä.

– Perusturvan lisämäärärahojen käsittelyn puutteet erityisesti vuosien 2010-2012 aikana Kunnanhallitus on mm. vuonna 2012 useasti ottanut kantaa lisätalousarvion käsittelyn kiireellisyyden puolesta.

– BDO:n raportin esiin tuomat puutteet hyvän hallinnon osalta ja laiminlyönnit kyseisiin, jo aikaisemmin tiedossa olleisiin puutteisiin reagoimisessa. Valiokunta näkee kunnanjohtajan olevan keskeisessä roolissa hallintokulttuurin luomisessa ja kehittämisessä.

3. Kunnan talouden johtamisessa havaittuihin puutteisiin:

– Perusturvatoimialan monien kustannuspaikkojen poikkeuksellisen suuriin menokasvuihin ei ole reagoitu riittävällä vakavuudella ja suunnitelmallisuudella (viittaus BDO:n raporttiin s. 22: ”ylitykset on käsitelty kunnassa lisämäärärahojen avulla, ei kustannuksia leikkaamalla”).

– Valiokunta viittaa vuonna 2012 toimineeseen perusturvajaoksen antamaan lausuntoon 14.6.2013, jonka mukaan kunnanjohtaja on jättänyt tuomatta kunnanhallituksen käsiteltäväksi perusturvajaoksen hallituskäsittelyyn osoittamia asioita.

– Kunnan tekemien yritystakauksien suhteuttaminen kunnan kokonaistaloudelliseen tilanteeseen. Kunnan tekemät takaukset esim. hoiva-alan yritysten kohdalla ovat johtaneet kunnan valinnanmahdollisuuden merkittävään supistumiseen palveluntuotantotapojen kohdalla.

– Kunnan tekemien investointien ja sitä kautta kunnan velanoton suhteuttaminen kunnan kantokykyyn. Valiokunnan näkemyksen mukaan kunnanjohtajan tehtäviin johtajana kuuluu investointitason ja velanoton suhteuttamisen suunnittelu ja riskien arviointi.

4. Henkilöstön johtamisen ongelmat:

– Valiokunnan suorittamisten kuulemisten perusteella on perusteltua lausua kunnanjohtaja Urpilaisen ja johtoryhmän välisen yhteistyön ja luottamuksen häiriintyneen vakavasti, mm. sivustajohtamisen ja jopa painostamisen vuoksi.

– Dialogin puuttuminen on valiokunnan tietoon tulleiden lausuntojen ja kuulemisten perusteella haitannut sekä kunnanjohtajan että johtoryhmän, sekä kunnanjohtajan ja henkilöstön yhteistyötä.

– Valiokunta viittaa työterveyshuollon 9.10.2013 päivättyyn tiedoksiantoon, jossa työterveyshuolto tuo esille henkilöstön huolen työrauhasta, avoimuuden puutteesta, työelämän pelisääntöjen puutteesta, toimintatapojen ristiriitaisuudesta, tasapuolisesta kohtelusta ja luottamuksen puutteesta.

5. Puutteet sidosryhmien kanssa toimimisessa

– Yrittäjiä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti. Joissakin tapauksissa yrityksille on jopa luvattu suullisesti lupa poiketa tuntuvasti vuokrasopimusten ehdoista.

– Yrityskentältä tulleiden tietojen perusteella kunnanjohtaja on luvannut yrittäjille asioita, joita ei ole voinut/voitu toteuttaa.

– Lausuntojen perusteella todetut puutteet aktiivisuudessa osallistua paikallisten sidosryhmien tapahtumiin.

6. Yhteistoimintaongelmat luottamushenkilöiden kanssa

– Luottamuksellisuus yleisesti monien kunnanvaltuutettujen ja kunnanjohtajan välillä on alentunut selvästi.

– Kunnanjohtaja on uhkaillut joitakin luottamushenkilöitä eri asioiden puimisella oikeusistuimissa.

– Lukuisat haastehakemukset luottamushenkilöitä kohtaan kertovat valiokunnan näkemyksen mukaan luottamushenkilöiden ja kunnanjohtajan suhteiden tulehtuneisuudesta.

– Valiokunta viittaa vuonna 2012 toimineen kunnanhallituksen kuntalain 75.3 §:n mukaiseen selitykseen tarkastuslautakunnalle (13.6.2013), jonka mukaan kokoustilanteissa on ilmennyt suoranaista sanallista uhkailua kunnanjohtajan taholta.

Kinnulassa 17.10.2013

Pauli Salonpää, puheenjohtaja
Anitta Hakkarainen, varapuheenjohtaja
Jonna Laulumaa, jäsen
Olavi Tuikkanen, jäsen
Harri Virtala, varajäsen

 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML tägejä ja attribuutteja:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>